ПРЕДПАЗНИ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ

Характеристика

Контролни термостати CEWAL, IMIT

Потопяем термостат IMIT

Потопяем двоен термостат със защита IMIT

Стаен термометър

Потопяеми термометри, CEWAL, WATTS

Контактни термометри CEWAL, WATTS

Капилярен термометър IMIT

Капилярен термометър с клапан IMIT

Капилярен термостат CEWAL

Термоманометър с клапа - радиален/аксиален 1/2"

Манометър - радиален /аксиален 1/4"

Клапан за манометър/термоманометър

Гилза за термоманметър 1/2"

Група за доливане

Термостат - регулатор за тяга за котел на твърдо гориво

Термичен предпазен клапан

Предпазен мембранен клапан