РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ 24*19

Характеристика

Вентил радиаторен прав за адаптор

Вентил радиаторен ъглов за адаптор

Вентил радиаторен секретен прав за адаптор

Вентил радиаторен секретен ъглов за адаптор

Вентил радиаторен прав за терморегулатор

Вентил радиаторен ъглов за терморегулатор

Вентил радиаторен ъглов за радиатор, аксиален за терморегулатор

Вентил радиаторен за еднотръбна система

Хромирана медна тръба за еднотръбна система

Адаптор 24*19 за многослойна тръба

Адаптор 24*19 за медна тръба